Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

madeinchina
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viapunkahontaz punkahontaz
madeinchina
Gdybym ciągle była taka sama, to bym się chyba załamała. Fakt, że się zmieniam, jest dla mnie dowodem na to, że idę do przodu. Mam bardzo nieskomplikowany cel przed sobą. Chciałabym opuścić ten świat choćby z nikłym przekonaniem, że nie spartoliłam danej mi szansy. Chciałabym być spokojna na koniec. Na razie nie mogę, bo ciągle coś mi nie styka.
madeinchina
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
madeinchina
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viapeace peace

November 17 2014

madeinchina
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaxannabelle xannabelle
madeinchina
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
madeinchina
madeinchina
madeinchina
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
madeinchina
Reposted fromdreamadream dreamadream viawabnicu wabnicu
madeinchina
Reposted fromniewinna niewinna viaxannabelle xannabelle
madeinchina
Reposted fromvievse vievse viamefir mefir
madeinchina
madeinchina
Reposted fromimyours imyours viaromantycznosc romantycznosc
madeinchina
Reposted frompapiertiger papiertiger viaambivalence ambivalence
madeinchina
Reposted fromnezavisan nezavisan viaambivalence ambivalence
madeinchina
Reposted fromresort resort viagwiazdeczka gwiazdeczka
madeinchina
3008 c3d0 500
Reposted frompesy pesy viagehi gehi

November 08 2014

madeinchina
Reposted frompapiertiger papiertiger viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl